Kategorijos

Bendrosios nuostatos

  1. Šiomis naudojimosi interneto svetaine taisyklėmis (toliau –Taisyklės) nustatytos internetinio baldo katalogų www.lova.lt (toliau – Svetainė) , taip pat Svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
3. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su Taisyklėmis, su jomis sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis.
4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, apie tai informuojant užsiregistravusius Klientus. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Klientas toliau naudosis Svetaine, tai reikš Kliento sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.

Bendrosios sąlygos

1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso Tiekėjui.
  2. www.lova.lt sistema yra skirta juridiniams bei fiziniams asmenims, norintiems patalpinti parduodamų/gaminamų baldų bei interjero detalių skelbimus.
3. Svetainėje Paslaugos Klientui teikiamos už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje. Jų kaina nurodoma užsakymo puslapyje.
  4. www.lova.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę patalpinti skelbimus apie savo kuriamą ar parduodamą produkciją (toliau – Skelbimai) bei naudotis kitomis Paslaugomis.
5. Visos Paslaugos yra prieinamos tik Klientui atlikusiams registracijos procedūrą Svetainėje.
  6. www.lova.lt sistemoje tam pačiam objektui galima patalpinti ir demonstruoti neribotą kiekį skelbimų.

Kliento teisės ir pareigos

7. Klientas įsipareigoja:
• pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą įmonės pavadinimą (ar savo vardą bei pavardę) ir el. pašto adresą;
• nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
  • naudodamasis Svetaine pateikti visapusišką, išsamią ir teisingą informaciją apie parduodamus gaminius.
• Skelbimą talpinti tik jam skirtoje atitinkamoje Svetainės kategorijoje;
• saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;
• užtikrinti, kad Kliento informacija:
 - nėra klaidinanti ar neteisinga;
- nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
- nekelia grėsmės Svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
- nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
- neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
• Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:
- yra veiksnus juridinis/fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
 - supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o www.lova.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
 - supranta ir sutinka, kad www.lova.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8. Patalpindamas skelbimą, Klientas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.

Tiekėjo teisės ir pareigos

 9. www.lova.lt turi teisę bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones www.lova.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
 10. www.lova.lt pasilieka teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento priėjimą prie Svetainės ar naudojimąsi Svetainės paslaugomis, jei Klientas pažeidžia šias Taisykles, nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse ir nesiima jokių veiksmų gavus įspejimą iš www.lova.lt
 11. www.lova.lt turi teisę pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, www.lova.lt nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus.
 12. www.lova.lt turi teisę Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus ,apie tai iš anksto informavus Klientą, perkelti juos į kitas kategorijas nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad kiti lankytojai galetu greičiau rasti juos dominčią informaciją.

Atsiskaitymas už Paslaugas

 13. www.lova.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui www.lova.lt pateikia Klientui sąskaitą.
14. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.
 15. Klientas supranta ir sutinka, kad naudotis visomis Paslaugomis galima tik po to, kai Klientas sumoka www.lova.lt už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka.
 16. www.lova.lt turi teisę vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Apie įkainių pasikeitimą www.lova.lt privalo pranešti esamiems Klientams ne vėliau negu 30 dienų iki kainos pasiketimo.
17. Narystės galiojimui pasibaigus, siunčiamas automatinis priminimas pratesti narystę.
 18. Mokestis grąžinamas praejus 30 dienų nuo užsiregistravimo, jei Svetainė neatitiko lūkesčių ir Klientas negavo jokios naudos. Mokestis gražinamas tik vieną kartą parašius prašymą.
 
Atsakomybės ribojimas

 20. www.lova.lt administracija neprisiima atsakomybės už pateikiamos informacijos turinį, jo neatitikimą tikrovėje ir neatsako už jokią žalą, padarytą Klientams.
 21. www.lova.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
22. Klientas užtikrina, kad Tiekėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

Privatumo politika

 23. www.lova.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar www.lova.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
 24. Klientas sutinka ir pripažįsta, kad Jis pateikia skelbimą ir asmeninę informaciją Svetainėje savo noru, tam, kad duomenys būtų patalpinti Svetainėje, Lankytojai ir www.lova.lt administratoriai galėtų nevaržomai prieiti prie šių duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti, ir kad Jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainės duomenų bazėje.
 25. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą www.lova.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
 26. www.lova.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
 27. www.lova.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
 28. www.lova.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
29. Klientas sutinka kad Svetainės duomenų bazėje būtų kaupiami Jo IP adresai, apsilankymo data ir laikas statistikos tikslais.
30. Informacija apie Kliento lankomumą Svetainėje renkama tik siekiant pagerinti informacijos ir paslaugų pateikimą Svetainės duomenų bazėje.

Baigiamosios nuostatos

31. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 32. Visi tarp www.lova.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 33. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir www.lova.lt laiką.

Draugai

Apklausa

Ar populiaru šiandienai interjero dizainerio paslaugos?
Labai svarbu
Nesvarbu
Galbūt